HUKUM KEPERDATAAN

Dr.M.Hudi Asrori S,S.H.,M.Hum
IV-a/Lektor Kepala NIP : 19601107 1989111001 Email : hudiasrori@uns.ac.id

Moch.Najib Imanullah,S.H.,M.H.,Ph.D
IV-b/Lektor Kepala NIP : 19590803 1985031001 Email : imanullahnajib@yahoo.com

Hernawan Hadi,S.H.,M.,Hum
IV-c / Lektor Kepala NIP : 19600520 1986011001 Email : hernawanhadi@gmail.com

Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H
IV-d / Guru Besar NIP : 19630209 1988031003 Email : adi_r4@uns.ac.id

Prof.Dr.Jamal Wiwoho,S.H.,M.Hum
IV-d / Guru Besar NIP : 19611108 1987021001 Email : wiwoho@uns.ac.id